escort bursa

bursa escort

topkapı escort

escort

istanbul bayan escort

escort bayan izmit escort porno izle eskort seks hikayesi hd porn
Bugun...


Kopsirgen Orhan Baran

facebook-paylas
Karaçay-Çerkesk Özerk Bölgesindeki Abaza (Aşuva) Lo Kıtlar
Tarih: 19-12-2021 11:24:00 Güncelleme: 19-12-2021 12:00:00


KUBİNE LO KIT (КЪВБИНА ЛОКТ)

Kuban nehrinin sağ tarafnda kurulmuş bir köydür.Köyün Lo Muhammet Geri tarafından kurulduğu söylenir.Muhammet Geri  Rus Çarı 2.Aleksandr’ın danışmanı ve tercümanı idi.Köyde İlk-Orta ve Lise ,ayrıca çocuk kreşi ve sağlık ocağı bulunmaktadır.

 

İlk,orta ve lise de Rusça ile birlikte Abaza dili ile öğretim yapılmkatdır.Köyün nüfusu son nüfus sayımına göre   2828 kişidir. Köyde yaşayanların  geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır.Köyde her türlü  sebze ve meyve yetişmektedir.Köyde yaşayan başlıca sülaleler:

 

Arkağ (Архагъ) Apsa (Апса) Bıc (Быдж) Baj (Баж) Avbakır (Аубакьыр) Dagjey (Дагвжей)  Cgotan (джьгватан) Ğat  (Г1ват) Kencar  (кьанджьа) Kopsirgen (къвапсыргьан) Kişmaho (к1ьыщмахва) Lağuç (Лаг1вычв) Lamko (Ламхъва) Maluh (Малых1в) Cançor  (джьанчор) Paz (П1аз) Huna (Xвына) Şhamız  (Швх1амыз) Şhagoş ( швх1агващ) Haratoga  (Х1аратокъва) Hasaroka (Х1асарокъва) Çıko  (Чква) Şibziho  (Щбзыхва) Bala (Бала) Mıko (Мыква) Rısta (Рыста) Kolduğ (Къвалдыг1в) Thaytsuh (Тх1айц1ыхв) Baykıl (Байкъвыл) Kızılbek (Къызылбакь) Çkal (Чк1ал) Nır (Ныр) Bjanaş (Бжанаш) Hurya (Хвырйа) Acbek (Аджьбакь) Lavuj (т1льауыж) Loxtar  (Лохвтар) Kuraşın (К1вращын) Tsxur (Цихвыр) Darmila (Дармила) Çago (Чагва) Tsko (Цекъва) Lo ( Ло) Li (Льи) Albot (Альбот)

                                       -------------------------------------

 1. GUM LO KIT (ГЫМ ЛОКТ)

Gum Nehrinin yanıbaşında kurulu sayılı Abaza köylerinden biridir.Köyde ilk orta lise okulları bulunmaktadır.Bu okullarda Rusça ve Abazaca öğretim yapılmaktadır.Köyde çocuk kreşi sağlık ocağı ve halkın zaman zaman toplandığı ve sorunlarını dile getirdikleri kültür merkezi bulunmaktadır.Komünist dönemde köyde bazı küçük çapta fabrikalar vardı bilahare kapandı.Köyün tarıma ve hayvancılığa elverişli büyük arazileri vardır.Bu arazilerde  çift cicilik ve hayvancılık yapılmaktadır.Bu köyden yetişmiş çok büyük kişiler vardır.Örneğin:Edebiyatçı,ressam,kompozitör v.s.Aynı zamanda bu köyden yetişen şampiyonluklar kazanmış sporcular vardır.Son nüfus sayımına göre köyün nüfusu 3638 kişidir.Köyde yaşıyan başlıca sülaleler:

Apsa (Апса) Аг (Ар) Aysan (Aйсан) Arğaşko (Apг1ашвкъва) Apsavın (Апсауын) Abdülkerim (Абдулькьарим) Bağ (Багъ) Bıc (Быджь) Bına (Бына) Bayramıko (Байрамыкъва) Bejan (Бежан) Ğket (Г1вк1ьат) Cmekul  (Джьмакъвыл) Cut (Джьут) Canay (Джьанай) Canımbey (Джьанымбей) Darıko (Дарыкъва) Egzak (Егьзакь) Aji (Aжьи) Kılıç (къылыч) Kiça (К1ьычва) Kambi (К1амби) Koko (К1вак1ва) Kexun (кьехвын) Karabaş (Къарабаш) Ğume (Г1выма) Makav (Макъвау) Muran  (Муран) Martaza (Мартаэа) Mıko (Мыква) Napş (Напщ) Varguz (Уаргвыз) Acbek (Aджьбакь) Hapat  (Х1ап1ат1) Laçış (Лачвыш) Xbi  (Хвби) Kableh (къабльахь) Çago (Чагва) Çızıko (Чвызык1ва) Şav (Шоу)Konça (Къванчва) Şarmet (Шармат) Huran  (Х1враи)  Adam (Aдам) Pşuna (Пшуна) Ğapır (Г1апыр) Dzığo (Дэыг1ва) Tug (Т1ыгв) Agırba (Агырба) Nagay (Нагай) Hınuh (Xъных1в) Hut (Xвыт1) Lo (Лоу) Trama (Трама) Toh (Тх1вах1в) Kardan  (Къардан) Jdgot (Ждьгват) Lah (Льах1в) Gogır (Гвагвыр) Tavıj (Тауыж) Amşoka (Амшокъва) Çko (Чква) Gazay (Газай) Maile (Маила) Gumjaç (Гвымжвачв) Axmat (Ахмат) Hakupş (Х1акъвыпщ) Çbıt (Чбыт1) Kık (Kык) Hatko (X1aткъва) Teberdiko (Тебердыкъва)

 

                     -----------------------------------------------------

 1. YİNCİK LO KIT  ( ЙЫНДЖЬЫГЬ ЛОКТ)

Lo kardeşlerin en küçüğünün köyüdür.Yincik nehrinin sağ tarafında kurulmuş bir köydür.Son nüfus sayımına göre köyde 2076 kişi yaşamaktadır.Köyde,ilk okul-Orta Lise okulları bulunduğu gibi çoçuk kreşi,sağlık ocağı bulunmaktadır.Köyde doğalgaz tesisleri bulunmakta köy halkı doğalgazdan yararlanmakladır Köy halkının geçim Kaynağı çiftçilik ve hayvancılıktır.. Köyde yaşıyan başlıca sülaler şunlardır:

 

Cucu (Джьджьу) Xbi (Xвби) Hatko (X1aткъва) Bıc (Быджь) Çago (Чагва) Tseko (Цекъва) Dakma (Дахъвма) Çadıg (Чадыгь) Kumuk (Къвмыкъв) Cençor (ДЖЬнчор) Huna  (Хвына) Sayıt (Сайыт) Kopsirgen (Къвапсыргьан) Kık (Kык) Xudar (Хвыдар) Ğuke  (Г1вык1ьа) Karma (К1арма) Kos (Квас) Ceva (Джьауа)  Kuc (К1выджь) Yaz (Уаз) Wuşar  (Ушар) Agırba (Агырба) Kamard  (Kъамард) Hakupş  (Хъакъвпщ) Get  (Гьат) Kardan (Kъардан) Lıs  (Тльыс) Kenca (Кьанджьа) Аgaça  (Агача) Cktu  (Чквт1у) Naşa (Наша) Rısta (Рыста) Şıd (Шыд) Kuşpa (Квщп1а) Mıxts (Мыхц) Canımbey (джьанымбей) Egza (Егьдза) Mşahoc (Mшх1ваджь) Şaban (Шабан) Blenav (Бльенау) Çko (Чква) Aysan  (Айсан) Candar (джьадар) Аji (Ажьи) Wurçıko (Урчыкъва) Dcgatan Джьгватан) Hapış (Х1апышв) Musa (Муса) Şibzixo (ЩБЗЫХВА) Muratıko (Муратыкъва) Kmış  (Къмыш) Gona (Гвана) Bala (Бала) Bağ (Багъ) Temir (Темыр) Thaganlağ  (Тх1вагьанльагъ) Apsa  (Апса)

 

                                         --------------------------------------

 1. KARAPAGO (КъАРАПАГВА)

Kodmaz diye anılan Kubine Lokt köyünün üstü tarafında kurulmuş bir köydür.1925-26 yıllarında  burada bir kolhoz oluşturulmuştur. Kubine Lokt köyünden bu kolhozda çalışanlar zamanla sayıları çoğaldığından kolhozda çalışanlar her gün köye gidip gelmekten ise burada kalalım diye diye Kubine Lokt köylüleri tarafından oluşturmuş bir köydür.Köyde şu anda  500 kişiye yakın insan yaşamaktadır.Köyde yaşıysan başlıca sülaleler şunlardır:

 

Apsa (Апса) İwan (Йуан) Kişmaho (К1ьыщмахва) Kopsirgen (Къвапсыргьан Mıko (Мыква) Albot (Альбот) Kencekul  (Кьанджьакъвыль) Bulkay (Булк1ай) Cançor (Джьачор) Dagjey (Дагвжьей) Hut (Хвыт) Paz (П1аэ) Şibzoho (Шыбзыхва) Çko (Чква) Çıt (Чыт1) Dahçık (Дах1чыкъв) Аrxağ (Архагъ) Şhagoşa (Швх1агваща) Kuraşın (K1вращын)

                         ---------------------------------------

 1. KOYDAN (КЪВАЙДАН)

1926  yılında Gum Lov Kıt köyünden ayrılan aileler tarafından kurulmuştur.Son nüfus sayımına göre köyde  604 kişi yamaktadır.Köyde yaşam sürdüren Abaza aileler (Sülaleler) şöyledir:

Dahçuk (Дах1чыкв) Trama (Трама)  Hut (ХВЫТ) Kehun (Кьахвын) Mhamat (Мх1амат) Apsa (Апса) Tug (Т1ыгв) Kiça (К1ыча) Pşunar (Пшунар) Kılıç (Къльыч) Baykul (Байкъвыл) Napş (Напщ) Makva (Макъвуа) Xbi (Хвби) Ar (Ар) Teberdıko (Тебердыкъва) Laşış (Лачвыш) Abıt (Абыт1) Hağunduk (Х1аг1вындыкъв)

                                  ------------------------------------------

 1. KAZMA (КъАЗМА)

1925-26 yıllarında Yıncıkçukun köyünden göç edenlerin oluşturdukları bir köydür. Köy halkının geçim kaynağı eskiden kolhozda çalışmak idi.Şimdi ise.çiftçilik ve hayvancılıktır Eğitim ve sağlık hizmetleri mevcuttur.Son nüfus sayımına göre köyde yaşıyanların sayısı  469 kişidir. Köyde yaşıysan başlıca sülaler şunlardır:

Apsa (Апса) Bıc (Быджь) Naşa (Наша) Çadır (Чадыр) Kos (Квас) Aji (Ажьи) Huna (Хвына) Karma  (Kъарма) Kık (Кык) Kardan (Къардан) Aysan (Айсан) Gona (Гвана) Agırba (Агырба) Bağ (Багъ) Rısta (Рыста) Çko (Чква) Kencar (Кьанджьар) Get  (Гьат) Cançor (Джьачор) Kuc (К1выджь) Bala (Бала)

 

KARAÇAY-ÇERKESK ÖZERK BÖLGESİNDEKİ ABAZA (AŞUVA) LO KITLAR

 

 1. KUBİNE LO KIT (КЪВБИНА ЛОКТ)

Kuban nehrinin sağ tarafnda kurulmuş bir köydür.Köyün Lo Muhammet Geri tarafından kurulduğu söylenir.Muhammet Geri  Rus Çarı 2.Aleksandr’ın danışmanı ve tercümanı idi.Köyde İlk-Orta ve Lise ,ayrıca çocuk kreşi ve sağlık ocağı bulunmaktadır. İlk,orta ve lise de Rusça ile birlikte Abaza dili ile öğretim yapılmkatdır.Köyün nüfusu son nüfus sayımına göre   2828 kişidir. Köyde yaşayanların  geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır.Köyde her türlü  sebze ve meyve yetişmektedir.Köyde yaşayan başlıca sülaleler:

 

Arkağ (Архагъ) Apsa (Апса) Bıc (Быдж) Baj (Баж) Avbakır (Аубакьыр) Dagjey (Дагвжей)  Cgotan (джьгватан) Ğat  (Г1ват) Kencar  (кьанджьа) Kopsirgen (къвапсыргьан) Kişmaho (к1ьыщмахва) Lağuç (Лаг1вычв) Lamko (Ламхъва) Maluh (Малых1в) Cançor  (джьанчор) Paz (П1аз) Huna (Xвына) Şhamız  (Швх1амыз) Şhagoş ( швх1агващ) Haratoga  (Х1аратокъва) Hasaroka (Х1асарокъва) Çıko  (Чква) Şibziho  (Щбзыхва) Bala (Бала) Mıko (Мыква) Rısta (Рыста) Kolduğ (Къвалдыг1в) Thaytsuh (Тх1айц1ыхв) Baykıl (Байкъвыл) Kızılbek (Къызылбакь) Çkal (Чк1ал) Nır (Ныр) Bjanaş (Бжанаш) Hurya (Хвырйа) Acbek (Аджьбакь) Lavuj (т1льауыж) Loxtar  (Лохвтар) Kuraşın (К1вращын) Tsxur (Цихвыр) Darmila (Дармила) Çago (Чагва) Tsko (Цекъва) Lo ( Ло) Li (Льи) Albot (Альбот)

                                       -------------------------------------

 1. GUM LO KIT (ГЫМ ЛОКТ)

Gum Nehrinin yanıbaşında kurulu sayılı Abaza köylerinden biridir.Köyde ilk orta lise okulları bulunmaktadır.Bu okullarda Rusça ve Abazaca öğretim yapılmaktadır.Köyde çocuk kreşi sağlık ocağı ve halkın zaman zaman toplandığı ve sorunlarını dile getirdikleri kültür merkezi bulunmaktadır.Komünist dönemde köyde bazı küçük çapta fabrikalar vardı bilahare kapandı.Köyün tarıma ve hayvancılığa elverişli büyük arazileri vardır.Bu arazilerde  çift cicilik ve hayvancılık yapılmaktadır.Bu köyden yetişmiş çok büyük kişiler vardır.Örneğin:Edebiyatçı,ressam,kompozitör v.s.Aynı zamanda bu köyden yetişen şampiyonluklar kazanmış sporcular vardır.Son nüfus sayımına göre köyün nüfusu 3638 kişidir.Köyde yaşıyan başlıca sülaleler:

 

Apsa (Апса) Аг (Ар) Aysan (Aйсан) Arğaşko (Apг1ашвкъва) Apsavın (Апсауын) Abdülkerim (Абдулькьарим) Bağ (Багъ) Bıc (Быджь) Bına (Бына) Bayramıko (Байрамыкъва) Bejan (Бежан) Ğket (Г1вк1ьат) Cmekul  (Джьмакъвыл) Cut (Джьут) Canay (Джьанай) Canımbey (Джьанымбей) Darıko (Дарыкъва) Egzak (Егьзакь) Aji (Aжьи) Kılıç (къылыч) Kiça (К1ьычва) Kambi (К1амби) Koko (К1вак1ва) Kexun (кьехвын) Karabaş (Къарабаш) Ğume (Г1выма) Makav (Макъвау) Muran  (Муран) Martaza (Мартаэа) Mıko (Мыква) Napş (Напщ) Varguz (Уаргвыз) Acbek (Aджьбакь) Hapat  (Х1ап1ат1) Laçış (Лачвыш) Xbi  (Хвби) Kableh (къабльахь) Çago (Чагва) Çızıko (Чвызык1ва) Şav (Шоу)Konça (Къванчва) Şarmet (Шармат) Huran  (Х1враи)  Adam (Aдам) Pşuna (Пшуна) Ğapır (Г1апыр) Dzığo (Дэыг1ва) Tug (Т1ыгв) Agırba (Агырба) Nagay (Нагай) Hınuh (Xъных1в) Hut (Xвыт1) Lo (Лоу) Trama (Трама) Toh (Тх1вах1в) Kardan  (Къардан) Jdgot (Ждьгват) Lah (Льах1в) Gogır (Гвагвыр) Tavıj (Тауыж) Amşoka (Амшокъва) Çko (Чква) Gazay (Газай) Maile (Маила) Gumjaç (Гвымжвачв) Axmat (Ахмат) Hakupş (Х1акъвыпщ) Çbıt (Чбыт1) Kık (Kык) Hatko (X1aткъва) Teberdiko (Тебердыкъва)

 

                     -----------------------------------------------------

 1. YİNCİK LO KIT  ( ЙЫНДЖЬЫГЬ ЛОКТ)

Lo kardeşlerin en küçüğünün köyüdür.Yincik nehrinin sağ tarafında kurulmuş bir köydür.Son nüfus sayımına göre köyde 2076 kişi yaşamaktadır.Köyde,ilk okul-Orta Lise okulları bulunduğu gibi çoçuk kreşi,sağlık ocağı bulunmaktadır.Köyde doğalgaz tesisleri bulunmakta köy halkı doğalgazdan yararlanmakladır Köy halkının geçim Kaynağı çiftçilik ve hayvancılıktır.. Köyde yaşıyan başlıca sülaler şunlardır:

 

Cucu (Джьджьу) Xbi (Xвби) Hatko (X1aткъва) Bıc (Быджь) Çago (Чагва) Tseko (Цекъва) Dakma (Дахъвма) Çadıg (Чадыгь) Kumuk (Къвмыкъв) Cençor (ДЖЬнчор) Huna  (Хвына) Sayıt (Сайыт) Kopsirgen (Къвапсыргьан) Kık (Kык) Xudar (Хвыдар) Ğuke  (Г1вык1ьа) Karma (К1арма) Kos (Квас) Ceva (Джьауа)  Kuc (К1выджь) Yaz (Уаз) Wuşar  (Ушар) Agırba (Агырба) Kamard  (Kъамард) Hakupş  (Хъакъвпщ) Get  (Гьат) Kardan (Kъардан) Lıs  (Тльыс) Kenca (Кьанджьа) Аgaça  (Агача) Cktu  (Чквт1у) Naşa (Наша) Rısta (Рыста) Şıd (Шыд) Kuşpa (Квщп1а) Mıxts (Мыхц) Canımbey (джьанымбей) Egza (Егьдза) Mşahoc (Mшх1ваджь) Şaban (Шабан) Blenav (Бльенау) Çko (Чква) Aysan  (Айсан) Candar (джьадар) Аji (Ажьи) Wurçıko (Урчыкъва) Dcgatan Джьгватан) Hapış (Х1апышв) Musa (Муса) Şibzixo (ЩБЗЫХВА) Muratıko (Муратыкъва) Kmış  (Къмыш) Gona (Гвана) Bala (Бала) Bağ (Багъ) Temir (Темыр) Thaganlağ  (Тх1вагьанльагъ) Apsa  (Апса)

 

                                         --------------------------------------

 1. KARAPAGO (КъАРАПАГВА)

Kodmaz diye anılan Kubine Lokt köyünün üstü tarafında kurulmuş bir köydür.1925-26 yıllarında  burada bir kolhoz oluşturulmuştur. Kubine Lokt köyünden bu kolhozda çalışanlar zamanla sayıları çoğaldığından kolhozda çalışanlar her gün köye gidip gelmekten ise burada kalalım diye diye Kubine Lokt köylüleri tarafından oluşturmuş bir köydür.Köyde şu anda  500 kişiye yakın insan yaşamaktadır.Köyde yaşıysan başlıca sülaleler şunlardır:

 

Apsa (Апса) İwan (Йуан) Kişmaho (К1ьыщмахва) Kopsirgen (Къвапсыргьан Mıko (Мыква) Albot (Альбот) Kencekul  (Кьанджьакъвыль) Bulkay (Булк1ай) Cançor (Джьачор) Dagjey (Дагвжьей) Hut (Хвыт) Paz (П1аэ) Şibzoho (Шыбзыхва) Çko (Чква) Çıt (Чыт1) Dahçık (Дах1чыкъв) Аrxağ (Архагъ) Şhagoşa (Швх1агваща) Kuraşın (K1вращын)

                         ---------------------------------------

 1. KOYDAN (КЪВАЙДАН)

1926  yılında Gum Lov Kıt köyünden ayrılan aileler tarafından kurulmuştur.Son nüfus sayımına göre köyde  604 kişi yamaktadır.Köyde yaşam sürdüren Abaza aileler (Sülaleler) şöyledir:

 

Dahçuk (Дах1чыкв) Trama (Трама)  Hut (ХВЫТ) Kehun (Кьахвын) Mhamat (Мх1амат) Apsa (Апса) Tug (Т1ыгв) Kiça (К1ыча) Pşunar (Пшунар) Kılıç (Къльыч) Baykul (Байкъвыл) Napş (Напщ) Makva (Макъвуа) Xbi (Хвби) Ar (Ар) Teberdıko (Тебердыкъва) Laşış (Лачвыш) Abıt (Абыт1) Hağunduk (Х1аг1вындыкъв)

                                  ------------------------------------------

 1. KAZMA (КъАЗМА)

1925-26 yıllarında Yıncıkçukun köyünden göç edenlerin oluşturdukları bir köydür. Köy halkının geçim kaynağı eskiden kolhozda çalışmak idi.Şimdi ise.çiftçilik ve hayvancılıktır Eğitim ve sağlık hizmetleri mevcuttur.Son nüfus sayımına göre köyde yaşıyanların sayısı  469 kişidir. Köyde yaşıysan başlıca sülaler şunlardır:

Apsa (Апса) Bıc (Быджь) Naşa (Наша) Çadır (Чадыр) Kos (Квас) Aji (Ажьи) Huna (Хвына) Karma  (Kъарма) Kık (Кык) Kardan (Къардан) Aysan (Айсан) Gona (Гвана) Agırba (Агырба) Bağ (Багъ) Rısta (Рыста) Çko (Чква) Kencar (Кьанджьар) Get  (Гьат) Cançor (Джьачор) Kuc (К1выджь) Bala (Бала)Bu yazı 631 defa okunmuştur.

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
HAVA DURUMU
YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Trabzonspor 34 22 2 10 63 29 76 +34
2 Fenerbahçe 34 19 7 8 64 35 65 +29
3 Konyaspor 34 19 8 7 59 38 64 +21
4 Başakşehir FK 34 17 11 6 49 32 57 +17
5 Adana Demirspor 34 14 10 10 50 40 52 +10
6 Alanyaspor 33 15 11 7 59 55 52 +4
7 Beşiktaş 33 13 8 12 49 41 51 +8
8 Antalyaspor 34 14 11 9 44 40 51 +4
9 Fatih Karagümrük 34 14 12 8 42 49 50 -7
10 Hatayspor 34 14 13 7 50 54 49 -4
11 Galatasaray 34 13 13 8 45 47 47 -2
12 Kasımpaşa 33 12 13 8 53 47 44 +6
13 Kayserispor 34 11 13 10 47 55 43 -8
14 Sivasspor 33 10 11 12 43 43 42 0
15 Gaziantep FK 34 11 14 9 43 49 42 -6
16 Giresunspor 34 11 16 7 36 41 40 -5
17 Altay 34 8 20 6 34 50 30 -16
18 Çaykur Rizespor 34 8 20 6 33 65 30 -32
19 Göztepe 34 7 20 7 38 58 28 -20
20 Yeni Malatyaspor 34 5 24 5 25 58 20 -33
Takım O G M B A Y P AV
1 MKE Ankaragücü 33 20 7 6 53 28 66 +25
2 Ümraniyespor 32 19 7 6 54 31 63 +23
3 Bandırmaspor 32 17 11 4 47 29 55 +18
4 İstanbulspor 32 16 10 6 54 38 54 +16
5 BB Erzurumspor 32 15 8 9 51 36 54 +15
6 Eyüpspor 32 13 7 12 48 38 51 +10
7 Manisa FK 33 13 13 7 39 38 46 +1
8 Adanaspor 32 12 12 8 36 33 44 +3
9 Samsunspor 31 11 10 10 47 41 43 +6
10 Tuzlaspor 31 11 11 9 34 32 42 +2
11 Gençlerbirliği 32 12 14 6 36 46 42 -10
12 Keçiörengücü 32 11 13 8 38 42 41 -4
13 Altınordu 32 13 17 2 39 55 41 -16
14 Kocaelispor 32 11 14 7 33 43 40 -10
15 Denizlispor 32 11 15 6 38 48 39 -10
16 Boluspor 32 10 14 8 34 40 38 -6
17 Menemenspor 32 8 11 13 39 50 37 -11
18 Bursaspor 32 9 15 8 34 46 35 -12
19 Balıkesirspor 32 3 26 3 23 63 12 -40
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 38 28 2 8 82 25 92 +57
2 Sakaryaspor 38 21 5 12 74 35 75 +39
3 Kırşehir Belediyespor 38 21 8 9 57 32 72 +25
4 Kırklarelispor 38 19 6 13 60 32 70 +28
5 Van Spor 38 21 11 6 59 35 69 +24
6 Bodrumspor 38 18 11 9 80 48 63 +32
7 Etimesgut Belediyespor 38 18 13 7 63 36 61 +27
8 Karacabey Belediyespor 38 15 12 11 52 41 56 +11
9 Turgutluspor 38 16 16 6 44 56 54 -12
10 Serik Belediyespor 38 13 11 14 51 48 53 +3
11 Pendikspor 38 15 16 7 66 53 52 +13
12 Pazarspor 38 15 18 5 60 64 50 -4
13 Tarsus İdman Yurdu 38 13 15 10 56 55 49 +1
14 Bayburt Özel İdare Spor 38 14 18 6 52 61 48 -9
15 Sivas Belediyespor 38 11 14 13 63 58 46 +5
16 1922 Konyaspor 38 11 18 9 47 49 42 -2
17 Kastamonuspor 38 8 18 12 31 58 36 -27
18 Elazığspor 38 10 22 6 61 90 33 -29
19 Mamak FK 38 6 26 6 32 121 24 -89
20 Kardemir Karabükspor 38 1 34 3 16 109 3 -93
Takım O G M B A Y P AV
1 Diyarbekirspor 30 20 2 8 43 18 68 +25
2 1928 Bucaspor 30 20 3 7 58 18 67 +40
3 Yeşilyurt Belediyespor 30 17 8 5 50 27 56 +23
4 Ofspor 30 14 5 11 43 31 53 +12
5 Arnavutköy Belediye 30 13 8 9 40 29 48 +11
6 Edirnespor 30 12 9 9 34 31 45 +3
7 Belediye Derincespor 29 10 9 10 38 29 40 +9
8 Artvin Hopaspor 30 10 11 9 41 44 39 -3
9 Fatsa Belediyespor 30 10 12 8 22 31 38 -9
10 Kızılcabölükspor 30 9 11 10 34 33 37 +1
11 Nevşehir Belediyespor 30 9 14 7 31 31 34 0
12 Çankaya FK 30 10 16 4 28 48 34 -20
13 1877 Alemdağspor 30 9 15 6 37 48 33 -11
14 Antalya Kemerspor 30 7 17 6 27 50 27 -23
15 Payasspor 29 5 16 8 29 53 23 -24
16 Manisaspor 30 1 20 9 22 56 12 -34
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 25/04/2022 Beşiktaş vs Kasımpaşa
 25/04/2022 Sivasspor vs Alanyaspor
 29/04/2022 Fenerbahçe vs Gaziantep FK
 29/04/2022 Giresunspor vs Adana Demirspor
 30/04/2022 Kasımpaşa vs Başakşehir FK
 30/04/2022 Konyaspor vs Fatih Karagümrük
 30/04/2022 Hatayspor vs Altay
 30/04/2022 Trabzonspor vs Antalyaspor
 01/05/2022 Alanyaspor vs Yeni Malatyaspor
 01/05/2022 Kayserispor vs Beşiktaş
 01/05/2022 Göztepe - Çaykur Rizespor Göztepe ligdeki son 11 maçında hiç kazanamadı  Çaykur Rizespor yenilmez
 01/05/2022 Galatasaray - Sivasspor Galatasaray ligde evindeki son 5 maçında hiç kaybetmedi  Galatasaray yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 25/04/2022 Tuzlaspor vs Adanaspor
 25/04/2022 Samsunspor vs Altınordu
 01/05/2022 Adanaspor vs Boluspor
 01/05/2022 Bandırmaspor vs Keçiörengücü
 01/05/2022 BB Erzurumspor vs Kocaelispor
 01/05/2022 Denizlispor vs Gençlerbirliği
 01/05/2022 Eyüpspor vs İstanbulspor
 01/05/2022 Manisa FK vs Bursaspor
 01/05/2022 Menemenspor vs Tuzlaspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 01/05/2022 Adıyaman FK vs Çorum FK
 01/05/2022 Afjet Afyonspor vs Sarıyer
 01/05/2022 Diyarbekir Spor vs Bayburt Özel İdare Spor
 01/05/2022 Ergene Velimeşe vs Sivas Belediyespor
 01/05/2022 Etimesgut Belediyespor vs Ankaraspor
 01/05/2022 İnegölspor vs Van Spor FK
 01/05/2022 Niğde Anadolu FK vs Bodrumspor
 01/05/2022 Sakaryaspor vs Kahramanmaraşspor
 01/05/2022 Turgutluspor vs Serik Belediyespor
 01/05/2022 1461 Trabzon FK vs Somaspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 01/05/2022 Arnavutköy Belediye vs Hendek Spor
 01/05/2022 Artvin Hopaspor vs Çatalcaspor
 01/05/2022 Başkent Gözgözler Akademi FK vs Sancaktepe FK
 01/05/2022 Belediye Kütahyaspor vs Batman Petrolspor
 01/05/2022 Bergama Belediyespor vs Kahta 02 Spor
 01/05/2022 Bursa Yıldırımspor vs Elazığspor
 01/05/2022 Fatsa Belediyespor vs Nevşehir Belediyespor
 01/05/2022 Karaman Futbol Kulübü vs Erbaaspor
 01/05/2022 Osmaniyespor FK vs 1954 Kelkit Bld.Spor
 01/05/2022 Fatsa Belediyespor - Nevşehir Belediyespor Fatsa Belediyespor ligdeki son 6 maçında hiç kaybetmedi  Fatsa Belediyespor yenilmez
 01/05/2022 Fatsa Belediyespor - Nevşehir Belediyespor Nevşehir Belediyespor ligdeki son 8 maçında hiç kazanamadı  Fatsa Belediyespor yenilmez
HABER ARŞİVİ
resmi ilanlar

Web sitemize nasıl ulaştınız?


NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNLÜK BURÇ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
YUKARI